Skip to content

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden ViaNature

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit. 1)ViaNature : de gebruiker van deze algemene voorwaarden Bestaande uit Meike Schapink MMS Coaching en Coaching, training  Meierijstraat 43 en KvK nummer  17271881

 2) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ViaNature een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3) Overeenkomst: iedere tussen ViaNature en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ViaNature zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten. 4) Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens ViaNature aan de opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder niet limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: 5) (In company) Coaching, Coaching, training  en/of workshops; • Organisatieadvisering; • Coaching; • Interim- en/of procesmanagement, en/of; • Begeleiding. 6) Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN 1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ViaNature en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen ViaNature en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 2) De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3) Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4) Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 1) Ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van ViaNature vrijblijvend. 2) Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van ViaNature, binden haar niet. 3) Aan een aanbod van ViaNature dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 4) Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van ViaNature, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ViaNature anders aangeeft. 5) Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 4. |  RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 1) ViaNature verplicht zich uitsluitend tot de dienstverlening die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Aan diensten die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, hoeft ViaNature, behoudens het bepaalde in artikel 5, geen uitvoering te geven. 2) ViaNature voert overeenkomsten uit naar eigen inzicht, doch met in achtneming van de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachtspecificaties.  3) ViaNature is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd haar aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. Indien partijen na voorafgaand overleg derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrekken, dan wel de opdrachtgever zelfstandig derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt, is ViaNature nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van aan deze derden toerekenbare tekortkomingen. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet de beperking van de risicoaansprakelijkheid van ViaNature voor niet-ondergeschikte hulppersonen, welke beperkingen voortvloeien uit de wet.  4) De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 5) ViaNature is gerechtigd de samenstelling van advies-, project- of Coaching, training steams te wijzigen indien zij van mening is dat dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk of nuttig is, met dien verstande dat de wijziging de kwaliteit van de te verrichten diensten niet mag verminderen, noch de continuïteit van de betreffende opdracht ongunstig mag beïnvloeden. Een wijziging van het team kan tevens op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden, in overleg met ViaNature. 6) ViaNature voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. ViaNature verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst dwingend het tegendeel voortvloeit. Zo kan ViaNature er nimmer voor instaan dat de opdrachtgever, naar aanleiding van Coaching, training en, workshops, coaching, begeleiding en adviezen van ViaNature, de resultaten behaalt die hem met het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden. 7) De opdrachtgever is gehouden om, zowel gevraagd als ongevraagd, ViaNature alle gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, volledig en correct aan ViaNature te verschaffen. ViaNature gaat bij de uitvoering van de overeenkomst mede uit van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en bescheiden. Indien ViaNature overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, inlichtingen of bescheiden uitvoering geeft aan de overeenkomst, kan dit niet als tekortkoming van ViaNature worden aangemerkt.  8) Indien overeengekomen is dat medewerkers van, of leidinggevenden binnen de organisatie van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van ViaNature en dat zij alle medewerking verlenen en benodigde taken uitvoeren teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. 9) Indien in het kader van de overeenkomst diensten worden verleend op de locatie van opdrachtgever, of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat ViaNature kosteloos gebruik kan maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door ViaNature gewenste faciliteiten. 10) De opdrachtgever dient ViaNature steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. 11) Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmert doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, is ViaNature, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de tekortkoming van de opdrachtgever voortvloeiende extra kosten volgens de door ViaNature gebruikelijk gehanteerde tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 5. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK 1) Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede begrepen is), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kunnen de oorspronkelijk overeengekomen tarieven worden verhoogd of verlaagd. ViaNature zal daarvan zoveel mogelijk vooraf mededeling doen. 2) In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. ViaNature zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 

3) Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is ViaNature gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste tarieven en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van ViaNature op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden. 4) Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij ViaNature de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de tarieven had behoren te ontdekken. ViaNature zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen. 5) Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ViaNature een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.  6) Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

 

ARTIKEL 6. |  TERMIJNEN Alle door ViaNature vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Het verzuim van ViaNature treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever ViaNature schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen ViaNature de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 

ARTIKEL 7. |  RECLAMES 1) De opdrachtgever is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst onverwijld en indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen twee werkdagen na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het veronderstelde gebrek, schriftelijk aan ViaNature mede te delen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat ViaNature aan haar verplichtingen heeft voldaan, de opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van ViaNature en ViaNature niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de opdrachtgever geleden schade. 2) Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij ViaNature te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever om ter zake bezwaar te maken, is komen te vervallen. 3) Reclames van de opdrachtgever schorten zijn (betalings-) verplichtingen nimmer op.

 

ARTIKEL 8. |  DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST EN ANNULERING 1) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door volbrenging van de opdracht. In geval van een duurovereenkomst/abonnement sprake is, is dit uitdrukkelijk in het aanbod of de overeenkomst vermeld. Indien een dergelijke duurovereenkomst niet uitdrukkelijk een opzegtermijn vermeldt, geldt een opzegtermijn van een maand. 2) Indien de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaat, heeft ViaNature recht op vergoeding van het door haar aannemelijk te maken bezettings- en omzetverlies, waarbij, voor zover van toepassing, het tot de annulering gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. In geval van tussentijdse annulering van de specifieke diensten als vermeld in het volgende artikel, prevaleert het aldaar bepaalde boven het bepaalde in de eerste zin van dit lid. 3) Annulering door of vanwege de opdrachtgever als bedoeld in dit en het volgende artikel dient schriftelijk te geschieden.

.

ARTIKEL 9. |  BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR COACHING, COACHING, TRAINING  EN WORKSHOPS 1) In geval van in company Coaching, Coaching, training  of workshops, staat de opdrachtgever ervoor in dat de locatie in functioneel opzicht voldoet aan de door  ViaNature gestelde eisen. 2) In geval Coaching, Coaching, training  of workshops plaatsvinden op locatie van een derde, reserveren partijen in onderling overleg een geschikte locatie. De locatiekosten worden aan de opdrachtgever doorberekend aan de hand van de kosten, die door de Coaching, training slocatie aan ViaNature in rekening worden gebracht. 3) Indien een deelnemer geen gebruik maakt van de bij een Coaching, training  of workshop behorende follow-up, heeft hij in beginsel niet het recht op het bijwonen van een soortgelijke bijeenkomst op een later moment. Desalniettemin kan de deelnemer die voorafgaand aan de geplande follow-up aan ViaNature heeft medegedeeld als gevolg van ziekte of andersoortige overmacht niet in staat te zijn de bijbehorende followup te volgen, mogelijk in overleg een andere follow-up dag van een soortgelijke Coaching, training  of workshop volgen.

 

ANNULERINGSREGELING COACHING, COACHING, TRAINING  EN WORKSHOPS 4) Annuleren van Coaching, Coaching, training  en workshops (met uitzondering van incompany Coaching, Coaching, training  en workshops Zie punt 9 hieronder) tot vier weken vóór aanvang daarvan geschiedt kosteloos. In geval annulering door de opdrachtgever plaatsvindt binnen vier weken tot twee weken vóór aanvang van de Coaching, training  of workshop, is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd, gebaseerd op het tarief dat de opdrachtgever aan ViaNature verschuldigd zou zijn als ware ViaNature in de gelegenheid gesteld de overeenkomst volledig na te komen. In geval van latere annulering, blijft de opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs als hiervoor bedoeld verschuldigd. 5) ViaNature is in geval van individuele inschrijvingen van deelnemers voor Coaching, Coaching, training  en workshops gerechtigd de inschrijving van de betreffende deelnemer op grond van dringende redenen, bijvoorbeeld omdat een Coaching, training  of workshop is volgeboekt, te verplaatsen naar een andere datum. De deelnemer is gerechtigd deze verplaatsing af te wijzen waarbij de opdrachtgever aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de ter zake overeengekomen prijs. De afwijzing dient te geschieden binnen zeven dagen na de mededeling van ViaNature over de verplaatsing, bij gebreke waarvan de overeengekomen prijs onverkort verschuldigd blijft. 6) In geval van annuleren van individuele inschrijvingen als bedoeld in het vorige lid, is de deelnemer, in overleg met ViaNature, gerechtigd om een ander in zijn plaats te stellen. 7) De annuleringvoorwaarden van lid 4 t/m 6 gelden tevens in geval van ziekte of andersoortige overmacht. Indien een deelnemer aan een open Coaching, training  of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de toepasselijke Coaching, training s- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met ViaNature kan een vervangende deelnemer worden aangewezen. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 

GEDEELTELIJKE DEELNAME AAN COACHING, COACHING, TRAINING  EN WORKSHOPS 8) Voor deelnemers die tijdens een de Coaching, training  of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale Coaching, training – of workshopkosten verschuldigd. Indien een deelnemer aan een Coaching, training  of workshop door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de Coaching, training  of workshop te onderbreken, blijven de toepasselijke Coaching, training s- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke Coaching, trainingsmanager kan hij aan een volgende soortgelijke workshop of Coaching, training  deelnemen, zonder opnieuw de Coaching, trainingskosten aan ViaNature verschuldigd te zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

 

ANNULERINGS- EN UITSTELREGELING IN COMPANY COACHING, COACHING, TRAINING  EN WORKSHOPS 9) Indien de opdrachtgever de uitvoering van een in company Coaching, training  of workshop vóór de overeengekomen aanvangsdatum annuleert of uitstelt, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd, gebaseerd op het tarief dat de opdrachtgever aan ViaNature verschuldigd zou zijn als ware ViaNature in de gelegenheid gesteld de overeenkomst volledig na te komen. In geval van later(e) annulering c.q. uitstel, blijft de opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs als hiervoor bedoeld verschuldigd: • Annulering of uitstel binnen drie tot twee maanden vóór aanvangsdatum: 50% • Annulering of uitstel binnen twee maanden tot één maand vóór aanvangsdatum: 75% • Annulering of uitstel binnen één maand vóór aanvangsdatum: 100%.

10) De kosten die de eventuele Coaching, trainingslocatie van een derde bij annulering of uitstel als bedoeld in het vorige lid aan ViaNature berekent, worden de opdrachtgever aanvullend in rekening gebracht.

 

ANNULERING DOOR ViaNature 11) ViaNature behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een Coaching, training  of workshop geheel of gedeeltelijk te annuleren. Waar mogelijk zal ViaNature de opdrachtgever een passend alternatief aanbieden. 12) In geval van annulering doet ViaNature daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door ViaNature eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de opdrachtgever of betreffende deelnemer kan worden gevergd.  13) Voor door ViaNature in verband met annulering als bedoeld in de voorgaande twee leden reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de opdrachtgever de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering als bedoeld in de voorgaande twee leden, maakt de opdrachtgever nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs. 14) ViaNature behoudt zich het recht voor om een deelnemer die door zijn gedrag of anderszins het normale verloop van een Coaching, training  of workshop belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van ViaNature en de overige deelnemers aan de Coaching, training  of workshop, van verdere deelneming daaraan uit te sluiten, in welk geval ter zake geen aanspraak wordt gemaakt op restitutie of kwijtschelding van bedragen.

 

ARTIKEL 10. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING 1) ViaNature is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ViaNature ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 2) Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ViaNature gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds deugdelijke zekerheid voor de betalingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat. 3) Voorts is ViaNature gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming daarvan onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. 4) Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst geleden schade voor rekening van de opdrachtgever. 5) Indien ViaNature de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN 1) Het aanbod of de overeenkomst vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, bij gebreke waarvan de tarieven gelden die door ViaNature ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst zijn gepubliceerd. Voor zover de uitvoering van de overeenkomst op een tussen partijen overeengekomen gehuurde locatie van een derde plaatsvindt, vermeldt het aanbod of de overeenkomst uitdrukkelijk in hoeverre de kosten van huur van de betreffende locatie voor rekening van de opdrachtgever komen. Het aanbod of de overeenkomst vermeldt voorts in hoeverre de door ViaNature te maken verblijfskosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

2) Alle door ViaNature vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Verder komen de door ViaNature gemaakte reiskosten (€ 0,34 per km) aanvullend voor rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3) Reis- en verblijfskosten door de opdrachtgever of deelnemers aan Coaching, training en, workshops, etc. in verband met de uitvoering van de overeenkomst te maken, komen niet voor vergoeding door ViaNature in aanmerking en blijven voor eigen rekening. 4) Indien de diensten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dienen de opgegeven prijzen en kosten slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door ViaNature gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door ViaNature gemaakte kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend. 5) Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er bij opdrachten met een omvang tot € 10.000,00 een betaling plaats van 100% van het geoffreerde totaalbedrag bij ondertekening van de offerte. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 15 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en ViaNature anders is overeengekomen. Na afloop van de opdracht ontvangt de opdrachtgever eventueel een tweede en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdracht. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op. 6) Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er bij opdrachten met een omvang groter dan € 10.000,00 een betaling plaats van 50% van het geoffreerde totaalbedrag bij ondertekening van de offerte. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 15 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en ViaNature anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt na de afloop van de opdracht een tweede factuur voor het restantbedrag, eventueel gecorrigeerd voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering, dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdracht. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.  7) Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen, is ViaNature niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling door haar is ontvangen. 8) Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en onverminderd hetgeen ter zake eventueel uitdrukkelijk is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op de door ViaNature voorgeschreven wijze. 9) De opdrachtgever dient steeds te betalen zonder verrekening of schuldvergelijking. 10) Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 11) Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 1) ViaNature draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan ViaNature kan worden toegerekend. 2) ViaNature is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als bedoeld in lid 4 die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van ViaNature in de nakoming van haar dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de diensten vereiste vakkennis en middelen. 3) Mocht ViaNature aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft ViaNature te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De opdrachtgever dient ViaNature hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van ViaNature ter zake vervalt. 4) ViaNature is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ViaNature aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ViaNature toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5) De aansprakelijkheid van ViaNature is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ViaNature betrekking heeft. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen. 6) De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ViaNature bedraagt, onverminderd toepassing van de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 7, één jaar na het bekend worden, althans het redelijkerwijs bekend kunnen worden met de vordering door de opdrachtgever, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de overeenkomst en de opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn bij ViaNature heeft ingediend.  7) Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ViaNature, zal de opdrachtgever ViaNature vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ViaNature.

 

ARTIKEL 13. |  GEHEIMHOUDING EN PRIVACY  1) ViaNature verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens afkomstig van de opdrachtgever. In het kader van de overeenkomst zal ViaNature alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van ViaNature aan derden geen mededelingen doen of anderszins informatie verstrekken over de werkwijze, methoden en dergelijke van ViaNature.  2) Door ViaNature in het kader van de overeenkomst gegenereerde opdrachtrapportages zullen door ViaNature niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt. 3) De geheimhoudingsverplichtingen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde informatie en gegevens aan derden. 4) Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen of bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. 5) ViaNature behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie (over de onderneming of organisatie) van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 6) ViaNature verwerkt de in het kader van de overeenkomst door haar verkregen persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en het overige krachtens privacywet- en regelgeving bepaalde. 

 

ARTIKEL 14. |  INTELLECTUELE EIGENDOM  1) ViaNature dan wel haar licentiegevers behouden zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hen gehanteerde werkwijzen, ideeën, tot stand gebrachte ontwerpen, modellen, technieken, instrumenten, syllabi en Coaching, trainingsmateriaal, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze goederen van de opdrachtgever zelf of van door hem ingeschakelde of bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend aan ViaNature c.q. haar licentiegevers voorbehouden. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht documentatie van ViaNature te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover verenigbaar met het doel waarmee deze stukken hem ter beschikking zijn gesteld. 2) De opdrachtgever verplicht zich de goederen als bedoeld in het vorige lid slechts aan te wenden voor eigen gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever zal deze goederen niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de vorige zin.

 

ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN 1) Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2) Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 3) Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ViaNature aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.